امروز: 16 آذر 1398
 

کد مطلب: 1000360 تاریخ انتشار: 1398/06/26 10:49
چاپ خبر
ارسال
لیست دروس ارائه شده 981
لیست دروس ارائه شده 981

 

 لیست دورس ارائه شده 981

 

دروس ارائه شده رشته حسابداری بازرگانی (کاردانی پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
110001 رياضي پيش دانشگاهي  09:45 11:30 ملکي كلاس 304 يک شنبه هر هفته
110002 زبان پيش دانشگاهي  09:45 1115 عباس نژاد كلاس 103 دو شنبه هر هفته
110010 انديشه اسلامي 1 1130 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
110010 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
110011 تربيت بدني 1 800 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
110011 تربيت بدني 1 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
110012 زبان عمومي  08:00 10:15 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
110013 اخلاق و تربيت اسلامي 14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
110013 اخلاق و تربيت اسلامي 08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
110210 اقتصاد خرد  10:30 13:00 علمي پور كلاس 103 شنبه هر هفته
110211 اصول و تنظيم و کنترل بودجه  08:00 09:30 بني فاطمه  كلاس 103 دو شنبه هر هفته
110212 کليات حقوق  08:00 09:30 فيضي 101 يک شنبه هر هفته
110213 سرپرستي سازمان  11:30 13:00 سيد ثاني كلاس 103 دو شنبه هر هفته
110217 زبان تخصصي 11:30 13:00 زيرک كلاس 304 يک شنبه هر هفته
110310 حسابداري صنعتي 1 08:00 10:15 عزيزي كلاس 103 شنبه هر هفته
دروس ارائه شده رشته علمی کاربردی حسابداری  (کارشناسی نا پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
210002 مروري بر حسابداري مالي و صنعتي  10:30 12:45 حيدري كلاس 103 يک شنبه هر هفته
210006 زبان عمومي 08:00 10:15 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
210010 معارف اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
210011 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن  14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
210013 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
210112 رياضي کاربردي  10:30 13:00 سميه ساعد كلاس 307 دو شنبه هر هفته
210211 پژوهش عملياتي 2 10:30 13:00 مسعود عسکرنيا كلاس 102 دو شنبه هر هفته
210212 مديريت توليد  16:30 19:00 بهنام سليمي كلاس 102 دو شنبه هر هفته
210213 مديريت مالي 2 15:45 18:00 دکتر ميرنيا كلاس 307 شنبه هر هفته
210214 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 14:00 15:30 زينالي- حميده سايت 203 شنبه هر هفته
210215 سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار  09:45 11:15 مقتدر  101 سه شنبه هر هفته
210217 پول و ارز و بانکداري 14:00 16:15 بهنام سليمي كلاس 102 دو شنبه هر هفته
210218 کاربرد نرم افزار هاي رايانه اي در حسابداري 11:30 14:00 حيدري سايت 203 سه شنبه هر هفته
210310 حسابداري ميانه  15:30 19:00 شريفي راد  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
210312 حسابداري پيشرفته 2 15:30 17:45 شريفي راد  كلاس 102 شنبه هر هفته
210318 زبان تخصصي 2 11:30 13:00 زيرک كلاس 304 يک شنبه هر هفته
دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی (کارشناسی نا پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
220001 آمار و کاربرد آن در مديريت 1 1130 1300 سميه ساعد كلاس 305 شنبه هر هفته
220002 پژوهش عملياتي 1 08:00 10:30 مسعود عسکرنيا كلاس 102 دو شنبه هر هفته
220007 زبان عمومي  800 1015 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
220010 معارف اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  101 يک شنبه هر هفته
220012 تاريخ تحليلي صدر اسلام  14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
220012 تاريخ تحليلي صدر اسلام  14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
220013 متون اسلامي  08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
220014 تربيت بدني 2  08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
220014 تربيت بدني 2  14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
220015 دانش خانواده و جمعيت 14:00 15:30 مولا دوست کلاس 204 يک شنبه هر هفته
220017 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي 14:00 15:30 صلاحلي كلاس 100 دو شنبه هر هفته
220110 اقتصاد کلان  14:00 16:15 بيضاء كلاس 103 دو شنبه هر هفته
220111 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 10:30 13:00 سميه ساعد كلاس 307 دو شنبه هر هفته
220114 حقوق اساسي  09:45 11:15 زمانپور  303 شنبه هر هفته
220116 روانشناسي عمومي 08:00 10:30 جبارزاده-محمود 303 دو شنبه هر هفته
220212 مديريت مالي 2 11:30 13:45 دکتر ميرنيا كلاس 100 يک شنبه هر هفته
220310 مديريت استراتژيک  15:45 18:15 محمدي اصل 101 يک شنبه هر هفته
220314 زبان تخصصي 3و4 11:30 13:00 زيرک كلاس 304 يک شنبه هر هفته
220315 سيستم هاي اطلاعات مديريت  15:45 18:15 واحدي 303 شنبه هر هفته
220316 بازاريابي بين الملل  14:00 15:30 واحدي 303 شنبه هر هفته
220317 سياست هاي پولي و مالي  11:15 14:00 مقتدر  كلاس 102 سه شنبه هر هفته
220514 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
دروس ارائه شده رشته مدیریت بیمه (کارشناسی نا پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
240010 معارف اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  101 يک شنبه هر هفته
240011 تاريخ تحليلي صدر اسلام  14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
240011 تاريخ تحليلي صدر اسلام  14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
240013 انقلاب اسلامي ايران  14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
240014 تربيت بدني 2 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
240014 تربيت بدني 2 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
240016 تاريخ فرهنگ وتمدن اسلام 14:00 15:30 صلاحلي كلاس 100 دو شنبه هر هفته
240018 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
240113 حسابرسي 1 11:30 14:00 جدي 105 سه شنبه هر هفته
240115 پول و ارز و بانکداري  14:00 16:15 بهنام سليمي كلاس 102 دو شنبه هر هفته
240117 اصول اساسي مديريت اسلامي و الگو هاي آن  14:00 16:15 کاتبي پور كلاس 304 يک شنبه هر هفته
240210 مديريت منابع انساني  11:30 13:00 محمدي اصل 303 يک شنبه هر هفته
240211 پژوهش عملياتي 1 08:00 10:15 مسعود عسکرنيا كلاس 102 دو شنبه هر هفته
240212 پژوهش عملياتي 2 10:30 13:00 مسعود عسکرنيا كلاس 304 دو شنبه هر هفته
240214 مديريت مالي 1 10:30 13:00 بني فاطمه  303 دو شنبه هر هفته
240310 بيمه تمام خطر  11:30 13:00 وحيد عبانيا - رسول كلاس 307 يک شنبه هر هفته
240314 اسناد و معاملات تجاري  16:30 18:00 احمدي - مسعود 105 دو شنبه هر هفته
240315 بيمه اشخاص 2 14:00 16:15 احمدي - مسعود 105 دو شنبه هر هفته
240410 عمليات بانکي  09:45 11:15 فرزي كلاس 307 سه شنبه هر هفته
240411 بيمه کشتي و هواپيما  09:45 11:15 وحيد عبانيا - رسول كلاس 307 يک شنبه هر هفته
دروس ارائه شده رشته  حسابداری (کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
310001 رياضي پيش دانشگاهي  09:45 11:15 ملکي كلاس 304 يک شنبه هر هفته
310002 زبان پيش دانشگاهي  09:45 11:15 عباس نژاد كلاس 103 دو شنبه هر هفته
310002 زبان پيش دانشگاهي  09:45 11:15 کياني زاده - فرشيد سايت 203 دو شنبه هر هفته
310003 فارسي پيش دانشگاهي  11:30 13:00 رحماني کلاس 204 دو شنبه هر هفته
310010 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
310010 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
310011 تربيت بدني 1 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
310011 تربيت بدني 1 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
310012 زبان عمومي  08:00 10:15 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
310014 اخلاق و تربيت اسلامي  14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
310014 اخلاق و تربيت اسلامي  08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
310015 تاريخ تحليلي صدر اسلام  14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
310015 تاريخ تحليلي صدر اسلام  14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
310016 انديشه اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
310017 تفسير موضوعي قران  08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
310019 آشنايي با قانون اساسي 11:30 13:00 زمانپور  303 شنبه هر هفته
310110 اصول علم اقتصاد 1 10:30 13:00 علمي پور 105 شنبه هر هفته
310111 مباني سازمان و مديريت  14:00 15:30 محمدي اصل كلاس 104 يک شنبه هر هفته
310124 مباني جامعه شناسي 13:00 15:30 يلدوغي كلاس 103 شنبه هر هفته
310210 اصول حسابداري 1 14:00 17:15 صفا شور  105 شنبه هر هفته
310313 حسابداري ميانه 1 15:30 18:45 شريفي راد  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
310321 حسابداري پيشرفته 1 14:00 16:15 دکتر ميرنيا 105 يک شنبه هر هفته
310323 حسابداري پيشرفته 2 15:30 17:45 شريفي راد  كلاس 102 شنبه هر هفته
310324 حسابداري و حسابرسي دولتي  1530 1845 شريفي راد  كلاس 100 دو شنبه هر هفته
310325 مديريت مالي 2 08:00 10:30 صفا شور  كلاس 103 يک شنبه هر هفته
310325 مديريت مالي 2 11:30 13:45 دکتر ميرنيا كلاس 100 يک شنبه هر هفته
310326 زبان تخصصي 3 09:45 11:15 تيرآبادي كلاس 100 يک شنبه هر هفته
310343 رياضي کاربردي 1 10:30 13:00 سميه ساعد كلاس 307 دو شنبه هر هفته
310346 انقلاب اسلامي ايران 14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
310350 بهايابي1 08:00 10:15 عزيزي 105 شنبه هر هفته
310352 آمار و کاربردي 2 درحسابداري 10:30 13:00 سميه ساعد كلاس 305 شنبه هر هفته
310354 اصول حسابرسي 1 14:00 16:15 صفا شور  105 شنبه هر هفته
310355 ماليه عمومي و تنظيم خط و مشي مالي 10:30 13:00 قزوينيان  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
310356 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام 14:00 15:30 صلاحلي كلاس 100 دو شنبه هر هفته
310357 مکاتبات تجاري و گزارش نويسي 14:00 15:30 اکبرزاده 101 يک شنبه هر هفته
310358 مباني حسابداري مديريت 10:30 13:00 بهنام سليمي كلاس 304 شنبه هر هفته
310359 زبان تخصصي 1 11:30 13:00 تيرآبادي 101 يک شنبه هر هفته
310359 زبان تخصصي 1 11:30 13:00 زيرک كلاس 304 يک شنبه هر هفته
310360 بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلام 08:00 10:15 قزوينيان  كلاس 104 شنبه هر هفته
310361 اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت 08:00 09:30 بني فاطمه  كلاس 103 دو شنبه هر هفته
دروس ارائه شده مدیریت بازرگانی(کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
320001 زبان پيش دانشگاهي  09:45 11:15 عباس نژاد كلاس 103 دو شنبه هر هفته
320011 اخلاق و تربيت اسلامي 14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
320011 اخلاق و تربيت اسلامي 08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
320012 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
320012 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
320018 تاريخ اسلام 14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
320018 تاريخ اسلام 14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
320320 انديشه اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
320322 تفسير قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
320330 انقلاب اسلامي 14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
دروس ارائه شده علوم ورزشی(کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
330001 رشد حرکتي 09:45 11:15 هاشمي كلاس 102 سه شنبه هر هفته
330002  مقدمات جامعه شناسي ورزشي 14:00 15:30 محمدباقر عسکرنيا كلاس 305 سه شنبه هر هفته
330003 مقدمات مکانيک حرکتي انسان 15:45 17:15 دکتر نجف زاده كلاس 304 سه شنبه هر هفته
330004 آمادگي جسماني 1 15:30 17:00 شيخ عظيمي سالن ورزشي پيام  يک شنبه هر هفته
330004 آمادگي جسماني 1 09:30 11:00 زهرا اصغري سالن ورزشي پيام  چهار شنبه هر هفته
330005 مباني مديريت 15:45 17:15 رضا فرجي كلاس 104 شنبه هر هفته
330006 انقلاب اسلامي 14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
330007 فارسي عمومي 14:45 17:15 عدلي  105 سه شنبه هر هفته
330008 دو ميداني 2 11:00 14:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 چهار شنبه هر هفته
330008 دو ميداني 2 14:00 15:30 عليپور - مهدي سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330009 تاريخ تربيت بدني 14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
330009 تاريخ تربيت بدني 11:30 13:00 هاشمي كلاس 100 سه شنبه هر هفته
330010 ايمني و بهداشت فردي 14:00 15:30 شيخ عظيمي 301 شنبه هر هفته
330011 آناتومي انساني 17:30 19:00 ذوالفغاري كلاس 100 شنبه هر هفته
330012 مباني فلسفه تربيت 11:30 13:00 شيخ عظيمي كلاس 104 شنبه هر هفته
330018 بسکتبال 1 12:30 14:00 سرباز وطن سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330018 بسکتبال 1 12:30 14:00 رضا فرجي سالن ورزشي كارگران 2 پنج شنبه هر هفته
330019 واليبال 1 08:00 09:30 سرباز وطن سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330019 واليبال 1 14:00 15:30 رضا فرجي سالن ورزشي كارگران 2 پنج شنبه هر هفته
330021 انديشه اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  101 يک شنبه هر هفته
330022 تربيت بدني در مدارس 14:00 15:30 شيخ عظيمي 303 يک شنبه هر هفته
330028 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
330028 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
330029 مقدمات بيو مکانيک ورزشي 14:00 15:30 دکتر نجف زاده كنفرانس 306 سه شنبه هر هفته
330032 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
330034 شنا2 09:30 11:00 صفرپور  استخر خواهران سه شنبه هر هفته
330034 شنا2 09:30 11:00 هاشمي استخر برادران شنبه هر هفته
330035 ژيمناستيک 2 09:30 11:00 سرباز وطن سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330035 ژيمناستيک 2 14:00 15:30 محمدباقر عسکرنيا سالن آموزشكده فني 1 دو شنبه هر هفته
330036 آمادگي جسماني 2 17:00 18:30 شيخ عظيمي سالن ورزشي پيام  يک شنبه هر هفته
330036 آمادگي جسماني 2 11:00 12:30 سرباز وطن سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330037 هندبال 2 18:30 20:00 شيخ عظيمي سالن ورزشي پيام  يک شنبه هر هفته
330039 فعاليت هاي بدني و تندرستي 15:45 17:15 حق شناس كنفرانس 306 سه شنبه هر هفته
330042 دو ميداني 1 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330042 دو ميداني 1 12:30 14:00 عليپور - مهدي سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330043 اخلاق اسلامي 14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
330043 اخلاق اسلامي 08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
330045 سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي 17:30 19:00 رضا فرجي 101 شنبه هر هفته
330046 يادگيري حرکتي 14:00 15:30 رضا فرجي كارگاه107 شنبه هر هفته
330047 فيزيولوژي ورزشي 15:45 17:15 ذوالفغاري سايت 203 شنبه هر هفته
330052 فوتسال2 20:00 21:30 شيخ عظيمي سالن ورزشي پيام  يک شنبه هر هفته
330052 فوتسال2 09:30 11:00 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
330053 ورزش هاي آبي (نجات غريق) 09:30 11:00 صفرپور  استخر خواهران سه شنبه هر هفته
330053 ورزش هاي آبي (نجات غريق) 08:00 09:30 هاشمي استخر برادران شنبه هر هفته
330054 مباني استعداد يابي ورزشي 14:00 15:30 ميرزايان كنفرانس 306 شنبه هر هفته
330055 مديريت سازمانهاي ورزشي 15:45 17:15 شيخ عظيمي كارگاه107 شنبه هر هفته
330064 حرکات اصلاحي 14:00 15:30 ذوالفغاري كلاس 103 يک شنبه هر هفته
330065 تغذيه ورزشي و کنترل وزن 15:45 17:15 ذوالفغاري كلاس 103 يک شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  مدیریت بیمه(کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
340001 کليات حقوق (پيش دانشگاهي ) 08:00 930 فيضي 101 يک شنبه هر هفته
340002 رياضي مقدماتي (پيش دانشگاهي ) 09:45 11:15 ملکي كلاس 304 يک شنبه هر هفته
340003 زبان مقدماتي (پيش دانشگاهي ) 09:45 11:30 ميترا جودي كلاس 305 دو شنبه هر هفته
340004 فارسي پيش دانشگاهي  11:30 13:00 رحماني كلاس 100 دو شنبه هر هفته
340010 اخلاق و تربيت اسلامي  14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
340010 اخلاق و تربيت اسلامي  08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
340011 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
340011 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
340012 زبان عمومي  08:00 10:15 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
340013 فارسي عمومي  16:30 19:00 عدلي  101 سه شنبه هر هفته
340014 تربيت بدني 1 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
340014 تربيت بدني 1 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
340015 تاريخ تحليلي صدر اسلام 14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
340015 تاريخ تحليلي صدر اسلام 14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
340016 انديشه اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
340020 تربيت بدني 2 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
340020 تربيت بدني 2 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
340022 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
340023 انقلاب اسلامي ايران 14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
340110 مباني سازمان و مديريت  14:00 15:30 محمدي اصل كلاس 100 چهار شنبه هر هفته
340111 اصول حسابداري 1 08:00 10:15 فرشباف - افسانه كلاس 304 شنبه هر هفته
340117 حقوق تجارت  14:00 15:30 نصرالهي كلاس 104 دو شنبه هر هفته
340118 اقتصاد کلان  14:00 16:15 بيضاء كلاس 304 دو شنبه هر هفته
340119 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2 10:30 13:00 سميه ساعد كلاس 307 دو شنبه هر هفته
340120 مباني کامپيوتر و کاربرد آن مديريت  10:30 13:00 رحيمي سايت 203 شنبه هر هفته
340123 پژوهش عملياتي 1 08:00 10:30 مسعود عسکرنيا كلاس 102 دو شنبه هر هفته
340124 پول و ارز و بانکداري 14:00 16:15 بهنام سليمي كلاس 102 دو شنبه هر هفته
340125 مديريت منابع انساني 11:30 13:00 محمدي اصل 303 يک شنبه هر هفته
340128 حسابرسي 1 11:30 14:00 جدي 105 سه شنبه هر هفته
340132 مباني جامعه شناسي 13:00 15:30 يلدوغي كلاس 103 شنبه هر هفته
340133 مديريت مالي 1 10:30 13:45 بني فاطمه  303 دو شنبه هر هفته
340310 اصول بيمه  100 101 بابايي نژاد سالن طبقه دوم شنبه هر هفته
340312 بيمه اموال 2 14:00 16:15 احمدي - مسعود كلاس 307 سه شنبه هر هفته
340313 بيمه اشخاص 1 1545 18:15 بابايي نژاد كنفرانس 306 شنبه هر هفته
340325 بيمه مهندسي(بيمه تمام خطر) 11:30 13:00 وحيد عبانيا - رسول كلاس 307 يک شنبه هر هفته
340327 زبان تخصصي بيمه 2 11:30 13:00 زيرک كلاس 304 يک شنبه هر هفته
340329 بيمه اشخاص 2 14:00 16:15 احمدي - مسعود 105 دو شنبه هر هفته
340330 اسناد و معاملات تجاري 16:30 18:15 احمدي - مسعود 105 دو شنبه هر هفته
340334 روانشناسي عمومي 08:00 10:15 جبارزاده-محمود 303 دو شنبه هر هفته
340336 تاريخ فرهنگ و تمدن 14:00 15:30 صلاحلي كلاس 100 دو شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  روانشناسی (کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
350010 زبان فارسي 08:45 11:00 رحماني کلاس 204 دو شنبه هر هفته
350011 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
350011 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
350012 انديشه اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
350013 زبان انگليسي عمومي 09:45 11:15 پيمان احمدي كلاس 100 شنبه هر هفته
350014 تربيت بدني 1 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
350014 تربيت بدني 1 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
350110 مباحث اساسي در روانشناسي 1 14:00 15:30 ژاله محمودي کلاس 204 دو شنبه هر هفته
350111 مباني جامعه شناسي 08:00 09:30 پيمان احمدي 101 شنبه هر هفته
350112 تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن 15:45 17:15 ژاله محمودي کلاس 204 دو شنبه هر هفته
350113 آمار توصيفي 09:45 11:15 زماني - نسرين 101 شنبه هر هفته
350114 معرفت شناسي 15:45 17:15 مولا دوست كلاس 100 يک شنبه هر هفته
350115 انسان از ديدگاه اسلام 09:45 11:15 اقتباس كلاس 307 دو شنبه هر هفته
350119 فيزيولوژي اعصاب و غدد 14:00 15:30 يوسفي كلاس 102 شنبه هر هفته
350124 روان شناسي تحولي 2 15:45 17:15 فرشي 101 شنبه هر هفته
350125 روان شناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان 08:00 09:30 چرندابي 101 چهار شنبه هر هفته
350126 روان شناسي فيزيولوژيک 11:30 13:00 بحري 101 دو شنبه هر هفته
350127 روانشناسي صنعتي - سازماني 11:30 13:00 گلزار 101 شنبه هر هفته
350128 احساس و ادراک 09:45 11:15 بحري 101 دو شنبه هر هفته
350129 فناوري اطلاعات در روان شناسي 09:45 11:15 چرندابي 101 چهار شنبه هر هفته
350132 روان شناسي اجتماعي کاربردي 14:00 15:30 محمد محمودزاده 101 شنبه هر هفته
350134 تفسير قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
350134 تفسير قرآن 08:00 09:30 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
350142 اخلاق اسلامي 14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
350142 اخلاق اسلامي 08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
350143 روان شناسي شخصيت 14:00 15:30 يوسفي 101 دو شنبه هر هفته
350144 روان شناسي دين 14:00 15:30 نصرتي 101 چهار شنبه هر هفته
350145 متون روانشناسي 2 11:30 13:00 پيرساقي - پريسا 101 چهار شنبه هر هفته
350146 روانشناسي يادگيري 09:45 11:15 گلزار كلاس 102 شنبه هر هفته
350147 آسيب شناسي رواني 2 14:00 15:30 پيمان احمدي كلاس 100 شنبه هر هفته
350148 آزمون هاي روانشناختي 1 15:45 17:15 ساساني كلاس 100 شنبه هر هفته
350149 روان شناسي افراد با نيازهاي خاص 11:30 13:00 زماني - نسرين كلاس 102 شنبه هر هفته
350150 آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان 15:45 17:15 مريم صادقي 101 دو شنبه هر هفته
350151 انقلاب اسلامي 14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
350160 تاريخ تحليلي صدر اسلام 14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
350160 تاريخ تحليلي صدر اسلام 14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
350161 آموزه هاي روانشناختي در حديث 09:45 11:15 چرندابي کلاس 204 شنبه هر هفته
350162 روانشناسي  خانواده 11:30 13:00 اقتباس كلاس 305 دو شنبه هر هفته
350163 بهداشت رواني 09:45 11:15 پيرساقي - پريسا كلاس 100 چهار شنبه هر هفته
350164 مشاوره شغلي و حرفه اي 14:00 15:30 ساساني کلاس 204 شنبه هر هفته
350165 آسيب شناسي اجتماعي 15:45 17:15 محمد محمودزاده کلاس 204 شنبه هر هفته
350166 روانشناسي اعتياد 08:00 09:30 مهدوي كلاس 100 چهار شنبه هر هفته
350167 مديريت استرس 11:30 13:00 پيمان احمدي کلاس 204 شنبه هر هفته
350168 روانشناسي سلامت 09:45 11:15 حسين دوست - فاطمه كلاس 100 دو شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  مدیریت امور گمرکی (کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
360001 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
360001 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
360003 مباني و کاربرد کامپيوتر درمديريت 10:30 13:00 رحيمي سايت 203 شنبه هر هفته
360006 کليات حقوق( پيش دانشگاهي ) 08:00 09:30 فيضي 101 يک شنبه هر هفته
360007 رياضيات پيش دانشگاهي  14:00 17:15 سام نيا  كلاس 100 سه شنبه هر هفته
360008 زبان پيش دانشگاهي 09:45 11:15 عباس نژاد كلاس 103 دو شنبه هر هفته
360017 رياضيات و کاربرد آن در مديريت 10:30 13:00 سميه ساعد كلاس 307 دو شنبه هر هفته
360019 سازمانها و کنوانسيون هاي گمرکي بين المللي 14:00 15:30 دانشفر كلاس 104 شنبه هر هفته
360021 انديشه اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
360024 اصول طبقه بندي کالا در تعرفه گمرکي 15:45 18:00 دانشفر كلاس 103 شنبه هر هفته
360028 اخلاق اسلامي 14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
360028 اخلاق اسلامي 08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
360029 پژوهش عملياتي 1 08:00 10:30 مسعود عسکرنيا كلاس 102 دو شنبه هر هفته
360034 تربيت بدني 1 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
360034 تربيت بدني 1 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
360040 تاريخ تحليلي صدر اسلام 14:00 15:30 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
360040 تاريخ تحليلي صدر اسلام 14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
360049 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
360049 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
360059 اصول حسابداري 1 08:00 10:15 فرشباف - افسانه كلاس 304 شنبه هر هفته
360060 مباني سازمان و مديريت 14:00 15:30 محمدي اصل كلاس 104 يک شنبه هر هفته
360062 حقوق اساسي و آشنايي با تشکيلات جمهوري اسلامي ايران 08:00 09:30 زمانپور  105 يک شنبه هر هفته
360064 سياست تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران 11:30 13:00 کمالي 301 شنبه هر هفته
360066 حقوق و مقررات مدني 09:45 11:15 زمانپور  كلاس 104 يک شنبه هر هفته
360067 زبان انگليسي عمومي 08:00 10:30 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
360068 اقتصاد کلان 14:00 16:15 بيضاء كلاس 103 دو شنبه هر هفته
360372 مديريت مالي 1 10:30 13:00 بني فاطمه  303 دو شنبه هر هفته
360373 روان شناسي عمومي 08:00 10:15 جبارزاده-محمود 303 دو شنبه هر هفته
360374 روش تحقيق و  ماخذ شناسي 14:00 16:15  عارف منادي 105 چهار شنبه هر هفته
360380 حقوق بازرگاني بين الملل 10:30 13:00 ضيايي 303 پنج شنبه هر هفته
360383 ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتي 08:00 10:15 قزوينيان  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
360386 مقررات عمومي صادرات و  واردات 08:00 10:30 دانشفر كلاس 305 شنبه هر هفته
360387 زبان تخصصي (متون تخصصي گمرک 2) 11:30 13:00 زيرک كلاس 304 يک شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  مدیریت دولتی (کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
370002 رياضيات پايه 09:45 12:00 ملکي كلاس 304 يک شنبه هر هفته
370003 اصول حسابداري 1 08:00 10:15 فرشباف - افسانه كلاس 304 شنبه هر هفته
370004 زبان پيش دانشگاهي 945 11:15 عباسقلي زاده كنفرانس 306 دو شنبه هر هفته
370004 زبان پيش دانشگاهي 100 101 عباس نژاد كلاس 103 دو شنبه هر هفته
370005 مباني سازمان و مديريت 14:00 15:30 محمدي اصل كلاس 100 چهار شنبه هر هفته
370006 اصول و مباني کار آفريني 11:30 13:00 آذريان كلاس 100 چهار شنبه هر هفته
370007 تربيت بدني 1 08:00 09:30 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
370007 تربيت بدني 1 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
370008 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
370008 انديشه اسلامي 1 11:30 13:00 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
370011 اخلاق اسلامي 14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
370011 اخلاق اسلامي 08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
370013 زبان عمومي 08:00 10:15 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
370014 انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن 14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
370020 انديشه اسلامي 2 09:45 11:15 محمدعليزاده  کلاس 204 يک شنبه هر هفته
370021 تفسير قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
370022 مديريت منابع انساني 11:30 13:00 محمدي اصل 303 يک شنبه هر هفته
370023 روش تحقيق 14:00 16:15 دکتر عارف منادي 105 چهار شنبه هر هفته
370024 آمار و احتمالات و کاربرد آن در مديريت 2 11:15 13:30 سميه ساعد كلاس 305 شنبه هر هفته
370025 اقتصاد کلان 14:00 16:15 بيضاء كلاس 304 شنبه هر هفته
370026 تحقيق در عمليات 1 08:00 10:30 مسعود عسکرنيا كلاس 102 دو شنبه هر هفته
370027 فارسي عمومي 15:45 17:15 عدلي  101 سه شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  فقه و حقوق اسلا می(کارشناسی  پیوسته)
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
390010 ادبيات فارسي 10:30 13:00 محمدزاده(ادبيات) كلاس 305 يک شنبه هر هفته
390011 تربيت بدني 1 08:00 09:30 نازنين تقي زاده سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
390011 تربيت بدني 1 14:00 15:30 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
390111 منطق 1 10:30 13:15 بايبوردي 101 پنج شنبه هر هفته
390112 ادبيات عرب 1(صرف و نحو) 08:00 10:15 قاسمي كلاس 305 يک شنبه هر هفته
390113 تاريخ اسلام(تاريخ تحليلي صدر اسلام) 14:00 15:30 صلاحلي 101 پنج شنبه هر هفته
390310 فقه 1 14:00 16:15 روشني كلاس 102 سه شنبه هر هفته
390317 زبان عمومي 08:00 10:15 الناز شعاري كلاس 104 دو شنبه هر هفته
390321 حقوق بين المللي عمومي 08:00 09:30 روشني 301 يک شنبه هر هفته
390323 انقلاب اسلامي ايران 14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
390324 تعليم و تربيت اسلامي(اخلاق اسلامي) 08:00 09:30 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
390325 اصول فقه 2 14:00 16:15 فرج الهي 301 يک شنبه هر هفته
390326 حقوق مدني 1 16:30 18:15 واعظ موسوي كلاس 304 يک شنبه هر هفته
390327 فقه 3 12:00 13:30  محمدزاده 105 يک شنبه هر هفته
390328 ادبيات عرب 3 (صرف و نحو) 10:15 12:00 قاسمي كنفرانس 306 يک شنبه هر هفته
390329 فلسفه اسلام 08:00 10:15 بايبوردي 101 پنج شنبه هر هفته
390330 علوم قرآن 15:45 17:15 استاد شهرکي كلاس 305 شنبه هر هفته
390338 اصول فقه 4 14:00 16:15 فرج الهي كلاس 103 سه شنبه هر هفته
390339 حقوق جزاي اختصاصي 1 15:45 17:15 سنجراني كلاس 100 پنج شنبه هر هفته
390340 حقوق تجارت 1 16:15 19:00 نصرالهي 105 يک شنبه هر هفته
390341 حقوق مدني 3 14:00 15:30 واعظ موسوي كلاس 307 يک شنبه هر هفته
390342 فقه 5 16:15 18:30 فرج الهي كلاس 103 سه شنبه هر هفته
390343 زبان تخصصي 1 14:00 15:30 مولودي 105 پنج شنبه هر هفته
390344 تاريخ فقه و فقها 15:45 17:15 ارضرومي 301 شنبه هر هفته
390354 زبان تخصصي 2 11:30 13:00 زيرک كلاس 304 يک شنبه هر هفته
390356 آئين دادرسي کيفري 17:30 19:00 سنجراني كلاس 100 پنج شنبه هر هفته
390357 کلام 2 12:00 13:30 قاسمي 301 يک شنبه هر هفته
390358 تفسير قرآن 2 09:45 11:30  محمدزاده 301 يک شنبه هر هفته
390359 زبان تخصصي 3 14:00 15:30 مولودي كلاس 103 پنج شنبه هر هفته
390360 فقه 7 14:00 16:15 نصرالهي كلاس 305 يک شنبه هر هفته
390361 فقه8 14:00 16:15 سنجراني 301 چهار شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  کارشناسی ارشد حسابداری 
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
410110 حسابداري مديريت 14:00 19:30 احمد محمدي كلاس 305 پنج شنبه هفته هاي زوج
410111 حسابداري بخش عمومي 14:00 19:30 زينالي كلاس 305 پنج شنبه هفته هاي فرد
410113 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 14:00 17:15 خطيبي 303 پنج شنبه هفته هاي فرد
410114 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري 15:45 17:15 نهندي كلاس 304 چهار شنبه هر هفته
410210 تئوري حسابداري 1 14:00 19:30 اميرآزاد  كلاس 305 چهار شنبه هفته هاي زوج
410211 تحليل آماري 14:00 17:15 شاهي كلاس 305 چهار شنبه هفته هاي فرد
410215 روش تحقيق پيشرفته 14:00 17:15 اميرآزاد  303 پنج شنبه هفته هاي زوج
410216 مباحث جاري در حسابداري 13:30 15:00 نهندي كنفرانس 306 چهار شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
420001 فناوري اطلاعات  14:00 1530 مسعود عسکرنيا كلاس 307 پنج شنبه هر هفته
420002 زبان تخصصي مديريت 18:15 19:30 رحيم زاده کلاس 204 سه شنبه هر هفته
420003 مباني سازمان و مديريت  1130 13:00 فتحي کلاس 204 سه شنبه هر هفته
420004 تجزيه و تحليل سيستم  14:00 16:15 مقتدر  کلاس 204 سه شنبه هر هفته
420005 روش تحقيق 16:30 18:00 دکتر عارف منادي کلاس 204 سه شنبه هر هفته
420110 تئوري هاي مديريت پيشرفته  14:00 15:30 ايرانزاد کلاس 204 چهار شنبه هر هفته
420112 تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان و مديريت  17:30 19:00 بوداقي كلاس 307 چهار شنبه هر هفته
420113 تحليل آماري  15:45 17:15 مدرس كلاس 307 پنج شنبه هر هفته
420119 سيستم هاي اطلاعات استراتژيک و معماري کلان سازماني  14:00 15:30 رمضاني کلاس 204 پنج شنبه هر هفته
420210 مدل سازي اطلاعات سازمان  15:45 17:30 بوداقي کلاس 204 چهار شنبه هر هفته
420211 مهندسي نرم افزار به کمک کامپيوتر  15:45 17:15 حبيبي کلاس 204 پنج شنبه هر هفته
420212 روش شناسي ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي  17:30 19:00 تقي زاده کلاس 204 چهار شنبه هر هفته
420213 سيستم هاي خبره  17:30 19:00 حبيبي کلاس 204 پنج شنبه هر هفته
420312 رفتارهاي سازماني پيشرفته 15:45 17:15 تقي زاده كلاس 307 چهار شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
430001 تجزيه و تحليل سيستم 14:00 1530 تقي پور كلاس 304 سه شنبه هر هفته
430003 سيستم هاي اطلاعاتي مديريت 15:45 1730 عليوردي 303 سه شنبه هر هفته
430004 زبان تخصصي 18:15 1930 رحيم زاده کلاس 204 سه شنبه هر هفته
430005 مباني سازمان و مديريت 11:30 1300 فتحي کلاس 204 سه شنبه هر هفته
430006 نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته 15:45 1715 ايرانزاد كلاس 102 چهار شنبه هر هفته
430007 تحليل آماري 15:45 1715 مدرس كلاس 102 پنج شنبه هر هفته
430008 کاربرد تئوري تصيميم گيري 14:00 1530 تقي زاده كلاس 102 چهار شنبه هر هفته
430010 مديريت استراتژبک بازاريابي 14:00 1530 بوداقي كلاس 102 پنج شنبه هر هفته
430012 مديريت منابع انساني پيشرفته 17:30 19:00 بهلولي كلاس 102 چهار شنبه هر هفته
430017 اخلاق و احکام کسب و کار 15:45 17:15 قره بيگلو 303 چهار شنبه هر هفته
430018 مديريت تبليغات و برند 14:00 15:30 بوداقي كلاس 307 چهار شنبه هر هفته
430019 بازاريابي صنعتي و خدمات 15:45 17:15 رمضاني 105 پنج شنبه هر هفته
430020 اصول مذاکرات ، مذاکرات 17:30 19:00 بوداقي 105 پنج شنبه هر هفته
430023 کيفيت و بهره وري 17:30 19:00 رمضاني كلاس 307 پنج شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
440001 ويروسي شناسي پيشرفته 15:45 17:15 دکتر انزابي كلاس 304 پنج شنبه هر هفته
440002 ژنتيک پروکاريوت ها 09:45 11:15 مشايخي - محمدرضا كلاس 304 پنج شنبه هر هفته
440003 فيزيولوژي ميکرو ارگانيسم ها 14:00 15:30 دکتر خاکپور كلاس 304 پنج شنبه هر هفته
440004 ايپدميولوژي ميکروبي 11:30 13:00 دکتر خاکپور كلاس 304 پنج شنبه هر هفته
440005 کاربرد کامپيوتر در علوم زيستي 15:45 17:15 يوسف محمدي سايت 203 چهار شنبه هر هفته
440016 ايمني شناسي پيشرفته 08:00 09:30 مشايخي - محمدرضا كلاس 304 پنج شنبه هر هفته
440017 بيوتکنولوژي ميکروبي 09:45 11:15 يوسف محمدي 105 پنج شنبه هر هفته
440023 زبان تخصصي 17:30 19:00 نهايي كلاس 304 چهار شنبه هر هفته
دروس ارائه شده  زیست فناوری ( کارشناسی پیوسته )
كد_درس نام_درس ساعت_شروع ساعت_پايان استاد كلاس روز هفته
510010 زبان انگليسي 15:45 1715 نهايي كنفرانس 306 چهار شنبه هر هفته
510011 تربيت بدني 1 08:00 930 زهرا اصغري سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
510011 تربيت بدني 1 14:00 1530 دائي بارنجي - جاويد سالن ورزشي كارگران 1 پنج شنبه هر هفته
510012 زبان فارسي 11:30 1300 رحماني كلاس 100 دو شنبه هر هفته
510013 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام 14:00 1530 صلاحلي كلاس 100 دو شنبه هر هفته
510015 انديشه اسلامي 1 11:30 1300 جعفرزاده كلاس 100 شنبه هر هفته
510110 رياضيات براي زيست فناوري 08:00 930 سلطان علي پور 105 دو شنبه هر هفته
510111 مباني شيمي 1 09:45 11:15 سلطان علي پور 105 دو شنبه هر هفته
510112 مباني فيزيک 1 14:00 15:30 دکتر صحرائي 303 چهار شنبه هر هفته
510113 زيست شناسي عمومي(علوم گياهي) 10:30 12:00 طالبي كلاس 103 چهار شنبه هر هفته
510114 آزمايشگاه علوم زيستي1 13:00 14:00 طالبي آزمايشگاه 106 همكف چهار شنبه هر هفته
510115 ميکروبيولوژي 14:00 15:30 نهايي كلاس 304 چهار شنبه هر هفته
510121 اخلاق  و تربيت اسلامي 14:00 15:30 محمدعليزاده  كلاس 102 يک شنبه هر هفته
510121 اخلاق  و تربيت اسلامي 08:00 930 عراقي کلاس 204 يک شنبه هر هفته
510122 ايمونولوژي 15:45 1715 مشايخي - محمدرضا كلاس 104 سه شنبه هر هفته
510123 انديشه اسلامي2 09:45 11:15 جعفرزاده كلاس 307 شنبه هر هفته
510124 آزمايشگاه شيمي و بيو شيمي 1 09:30 10:30 فرج زاده آزمايشگاه 106 همكف پنج شنبه هر هفته
510125 بيو فيزيک و روش ها 1 10:30 12:00 لطفي كلاس 102 چهار شنبه هر هفته
510126 آزمايشگاه فيزيک و بيو فيزيک 1 12:00 13:00 لطفي آزمايشگاه 106 همكف چهار شنبه هر هفته
510127 آمار براي زيست فناوري 11:30 13:00 فرج زاده كلاس 307 شنبه هر هفته
510128 زيست شناسي سلولي 08:00 09:30 بازماني سينا سه شنبه هر هفته
510129 آزمايشگاه زيست شناسي سلولي 09:30 10:30 بازماني سينا سه شنبه هر هفته
510131 مباني شيمي زيستي 1 08:00 09:30 فرج زاده 105 پنج شنبه هر هفته
510132 انقلاب اسلامي  14:00 15:30 زماني - حميدرضا كلاس 307 شنبه هر هفته
510133 دانش خانواده و جمعيت 14:00 15:30 مولا دوست کلاس 204 يک شنبه هر هفته
510134 تفسير موضوعي قرآن 08:00 09:30 محمدعليزاده  كلاس 100 يک شنبه هر هفته
510143 ژنتيک ميکروب ها 14:00 15:30 مشايخي - محمدرضا كلاس 104 سه شنبه هر هفته
510144 محيط زيست و زيست فناوري 15:45 18:15 قيطران - شيوا كلاس 104 چهار شنبه هر هفته
510145 کشت بافت (گياهي و جانوري) 08:00 09:30 نظامي -اسماعيل كلاس 104 يک شنبه هر هفته
510146 آزمايشگاه کشت بافت 09:45 11:15 نظامي -اسماعيل آزمايشگاه 106 همكف يک شنبه هر هفته
510147 تکوين در گياهان و جانوران 11:30 13:00 طالبي كلاس 104 يک شنبه هر هفته
510148 زيست فناوري ميکروبي 11:30 13:30 رامين قاسمي كلاس 104 چهار شنبه هر هفته
510149 آزمايشگاه زيست فناوري ميکروبي 14:00 15:30 رامين قاسمي آزمايشگاه 106 همكف چهار شنبه هر هفته
510160 فرايند هاي توليد در مقياس وسيع 08:45 11:15 تليسچيان كلاس 100 پنج شنبه هر هفته
510161 زيست فناوري پزشکي 10:30 13:00 خياطي 303 سه شنبه هر هفته
510162 زيست فناوري کشاورزي 14:00 15:30 يوسف محمدي كلاس 100 پنج شنبه هر هفته
510163 مديريت توليد و بازار 11:30 13:00 گوگرد چي كلاس 100 پنج شنبه هر هفته
510164 پديده هاي انتقال 15:45 18:15 مشايخي - علي 101 چهار شنبه هر هفته
510165 فيزيولوژي پروکاريوت ها 14:00 15:30 فرشباف 303 سه شنبه هر هفته