امروز: 01 اسفند 1396
 

کد مطلب: 1000277 تاریخ انتشار: 1396/04/15 13:10
چاپ خبر
ارسال
برنامه کلاسی ترم تابستان
برنامه کلاسی...
ردیف نام درس نام استاد روز های هفته ساعت شروع و پایان کلاس ها کلاس
1 پژوهش عملیاتی (2) نادری روز های زوج 08:00-11:30 17 تیر الی 4 مرداد  201
2 سازمان های پولی و مالی بین الملل مقتدر روز های فرد 08:00-11:30 18 تیر الی 5 مرداد 201
3 استایی(2) بابازاده روز های زوج 08:00-11:30 17 تیر الی 2 مرداد 202
4 فیزیک پیش نهایی روز های فرد 08:00-11:30 18 تیر الی 3 مرداد 202
5 اندیشه اسلامی(1) ولی زاده روز های زوج 12:00-14:30 17 تیر الی 4 مرداد  203
6 زبان تخصصی بیمه (1) تیر آبادی روز های زوج 08:00-11:30 17 تیر الی 2 مرداد 204
7 اخلاق اسلامی جعفرزاده روز های فرد 12:00-14:30 18 تیر الی 3 مرداد 203

آخرین مطالب