امروز: 30 خرداد 1398
 

کد مطلب: 1000330 تاریخ انتشار: 1397/06/14 10:42
چاپ خبر
ارسال
لیست دروس ارائه شده 971
شروع کلاس ها از روز شنبه مورخه ۹۷/۰۶/۲۴ می باشد.

شروع کلاس ها از روز شنبه مورخه 97/06/24 می باشد.

لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سالتحصیلی 98-97

 

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس

1

110001

رياضي پيش دانشگاهي

1

2

29/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( مرداني  )

2

110002

زبان پيش دانشگاهي

1

2

26/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( انتصاري )

3

110010

انديشه اسلامي 1

1

2

07/11/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( اسمعيل ولي زاده )

4

110011

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

5

110011

تربيت بدني 1

2

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

6

110013

اخلاق و تربيت اسلامي

1

2

07/11/1397

يكشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( محمدعليزاده  )

7

110014

فارسي عمومي

1

3

27/10/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( عدلي  )

8

110111

رياضي عمومي 2

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( رحمان کمالي )

9

110210

اقتصاد خرد

1

3

24/10/1397

يكشنبه:( 9:30 تا 11:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( کمالي )

10

110211

اصول و تنظيم و کنترل بودجه

1

2

03/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( رجبي )

11

110212

کليات حقوق

1

2

06/11/1397

سه شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( عنابي  )

12

110213

سرپرستي سازمان

1

2

01/11/1397

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( زميني  )

13

110217

زبان تخصصي

1

2

25/10/1397

شنبه:( 11.30 تا 13 ) ، كلاس:( كلاس101 ) ، استاد:( زيرکدو

14

110218

کاربرد کامپيوتر در حسابداري 3

1

2

03/11/1397

سه شنبه:( 12.15تا 13.45 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( حيدري )

15

110310

حسابداري صنعتي 1

1

3

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( آقاي تقي پور )

16

110313

حسابداري مالياتي

1

2

01/11/1397

یک شنبه:( 11.150 تا 13 ) ، كلاس:( كلاس 205 ) ، استاد:( بني فاطمه  )

17

110314

حسابداري شرکتها 2

1

3

06/11/1397

دو شنبه:( 8.45 تا 11.15 ) ، كلاس:( كلاس 301 ) ، استاد:( بني فاطمه  )

18

110315

حسابداري دولتي 1

1

3

23/10/1397

شنبه:( 8 تا 10.15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( خانم فرشباف )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری

19

210002

مروري بر حسابداري مالي و صنعتي

1

3

02/11/1397

شنبه:( 10.30 تا 13 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( خانم فرشباف )

20

210010

معارف اسلامي 2

1

2

24/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( پوراکبر )

21

210011

انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن

1

2

04/11/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( شريفي  )

22

210112

رياضي کاربردي

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( رحمان کمالي )

23

210211

پژوهش عملياتي 2

1

2

23/10/1397

پنج شنبه:( 8:45 تا 10:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( مسعود عسکرنيا )

24

210212

مديريت توليد

1

3

27/10/1397

شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( مقتدر  )

25

210213

مديريت مالي 2

1

3

27/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( سيروس مهر )

26

210214

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري

1

2

01/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( آقاي تقي پور )

27

210215

سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار

1

2

08/11/1397

پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( حافظي )

28

210217

پول و ارز و بانکداري

1

2

25/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( شهروز کشاورز )

29

210218

کاربرد نرم افزار هاي رايانه اي در حسابداري

1

3

03/11/1397

سه شنبه:12.15تا 13.45 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( حيدري )

30

210310

حسابداري ميانه

1

4

22/10/1397

شنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( صفا شور  )

31

210312

حسابداري پيشرفته 2

1

3

06/11/1397

شنبه:( 15:45 تا 18:0 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( شريفي راد  )

32

210317

پروژه مالي2

1

3

 

 

33

210318

زبان تخصصي 2

1

2

07/11/1397

شنبه:( 9.45 تا 11.15 ) ، كلاس:( كلاس103) ، استاد:( زيرکدو)

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

34

220001

آمار و کاربرد آن در مديريت 1

1

3

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( مرداني  )

36

220002

پژوهش عملياتي 1

1

3

09/11/1397

يكشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( يوسف پور )

37

220010

معارف اسلامي 2

1

2

24/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( محمدعليزاده  )

38

220014

تربيت بدني 2

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

39

220014

تربيت بدني 2

2

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

40

220110

اقتصاد کلان

1

3

03/11/1397

سه شنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( شهروز کشاورز )

41

220111

رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( رحمان کمالي )

42

220114

حقوق اساسي

1

2

06/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( عنابي  )

43

220212

مديريت مالي 2

1

3

27/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( سيروس مهر )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه

44

240010

معارف اسلامي 2

1

2

24/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( پوراکبر )

45

240014

تربيت بدني 2

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

46

240014

تربيت بدني 2

2

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

47

240115

پول و ارز و بانکداري

1

3

04/11/1397

شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( قزوينيان  )

48

240117

اصول اساسي مديريت اسلامي و الگو هاي آن

1

3

01/11/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( پناهي )

49

240210

مديريت منابع انساني

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فتاحي )

50

240211

پژوهش عملياتي 1

1

3

09/11/1397

يكشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( يوسف پور )

51

240214

مديريت مالي 1

1

3

23/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( وحيد جعفري )

52

240310

بيمه تمام خطر

1

2

26/10/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( خيالي  )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته حسابداری

53

310001

رياضي پيش دانشگاهي

1

2

29/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( مرداني  )

54

310002

زبان پيش دانشگاهي

1

2

26/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( انتصاري )

55

310003

فارسي پيش دانشگاهي

1

2

01/11/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 9:45 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( رحماني )

56

310010

انديشه اسلامي 1

1

2

07/11/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( اسمعيل ولي زاده )

57

310011

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

58

310011

تربيت بدني 1

2

1

07/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

59

310013

فارسي عمومي

1

3

27/10/1397

دوشنبه:( 9:30 تا 11:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( رحماني )

60

310017

تفسير موضوعي قران

1

2

25/10/1397

شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( جعفرزاده )

61

310019

آشنايي با قانون اساسي

1

2

29/10/1397

يكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( جعفري آذر )

62

310110

اصول علم اقتصاد 1

1

3

24/10/1397

يكشنبه:( 9:30 تا 11:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( کمالي )

63

310111

مباني سازمان و مديريت

1

3

03/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( فتاحي )

64

310116

رياضيات و کاربرد ان در مديريت

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( رحمان کمالي )

65

310117

آمار و کاربرد ان در مديريت

1

4

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( مرداني  )

66

310118

پول ارز و بانکداري

1

3

25/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( شهروز کشاورز )

67

310121

پژوهش عملياتي 1

1

3

09/11/1397

يكشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( يوسف پور )

68

310124

مباني جامعه شناسي

1

3

01/11/1397

شنبه:( 11:30 تا 13:45 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( فراذين  )

69

310210

اصول حسابداري 1

1

4

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( صفا شور  )

70

310311

اصول حسابداري 3

1

4

04/11/1397

سه شنبه:( 10:15 تا 13:45 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( سيروس مهر )

71

310312

حسابداري مالياتي

1

2

01/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( بني فاطمه  )

72

310316

حسابداري ميانه 2

1

4

26/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( شريفي راد  )

73

310317

اصول تنظيم و کنترل بودجه

1

3

03/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( رجبي )

74

310318

حسابرسي 2

1

3

01/11/1397

سه شنبه:( 16:15 تا 19:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( شريفي راد  )

75

310319

مديريت مالي 1

1

3

23/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( وحيد جعفري )

76

310320

حسابداري صنعتي 2

1

3

06/11/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( شريفي راد  )

77

310323

حسابداري پيشرفته 2

1

3

06/11/1397

شنبه:( 15:30 تا 18:0 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( شريفي راد  )

78

310324

حسابداري و حسابرسي دولتي

1

4

23/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( خانم فرشباف )

79

310325

مديريت مالي 2

1

3

27/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( سيروس مهر )

80

310326

زبان تخصصي 3

1

2

03/11/1397

شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( تيرآبادي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

81

320001

زبان پيش دانشگاهي

1

4

02/11/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( ميترا جودي )

82

320002

رياضي پيش دانشگاهي

1

4

29/10/1397

دوشنبه:( 10:30 تا 14:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( مرداني  )

83

320010

فارسي عمومي

1

3

27/10/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( عدلي  )

84

320110

حقوق اساسي

1

2

06/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( عنابي  )

85

320111

اصول حسابداري 1

1

3

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( صفا شور  )

86

320112

اقتصاد خرد

1

3

24/10/1397

يكشنبه:( 9:30 تا 11:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( کمالي )

87

320230

مديريت استراتژيک

1

3

23/10/1397

شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( زميني  )

88

320315

تحقيقات بازاريابي

1

2

01/11/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( زميني  )

89

320321

پول و ارز بانکداري

1

3

04/11/1397

شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( قزوينيان  )

90

320331

سيستم هاي اطلاعات مديريت

1

3

26/10/1397

يكشنبه:( 13:30 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( بزرگي  )

91

320332

سازمانهاي پولي مالي بين الملل

1

3

22/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( فرزي )

92

320333

زبان تخصصي 3 و 4

1

2

07/11/1397

شنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( تيرآبادي )

93

320334

انديشه اسلامي 2

1

2

24/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( پوراکبر )

94

320335

تاريخ اسلام

1

2

02/11/1397

يكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( شريفي  )

95

320336

سياست پولي و مالي

1

3

26/10/1397

شنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( خانم فرشباف )

96

320337

سمينار در مسائل بازاريابي

1

2

03/11/1397

چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( زميني  )

97

320338

سمينار در مسائل مالي

1

2

06/11/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( سيروس مهر )

98

320339

بازاريابي بين الملل

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( بزرگي  )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

99

330001

رشد حرکتي

1

2

01/11/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كارگاه معماري 101 ) ، استاد:( سرباز وطن )

100

330002

مقدمات جامعه شناسي

1

2

04/11/1397

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كارگاه معماري 101 ) ، استاد:( هاشمي

101

330003

مقدمات مکانيک حرکتي انسان

1

2

07/11/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( دکتر نجف زاده )

102

330004

آمادگي جسماني 1

1

2

 

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

103

330004

آمادگي جسماني 1

2

2

 

يكشنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

104

330005

مباني مديريت

1

2

23/10/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كارگاه معماري 101 ) ، استاد:( مبین 

105

330007

فارسي عمومي

1

3

27/10/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( عدلي  )

106

330008

دو ميداني 2

1

2

 

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

107

330008

دو ميداني 2

2

2

 

يكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( رضا فرجي )

108

330009

تاريخ تربيت بدني

1

2

29/10/1397

سه شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كارگاه معماري 101 ) ، استاد:( هاشمي

109

330010

ايمني و بهداشت فردي

1

2

25/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

110

330011

آناتومي انساني

1

2

03/11/1397

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( سرباز وطن )

111

330015

مديريت اماکن و رويدادهاي ورزشي

1

2

26/10/1397

سه شنبه:( 12:30 تا 14:0 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

112

330017

هندبال 1

2

2

 

يكشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

113

330022

تربيت بدني در مدارس

1

2

23/10/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كارگاه معماري 101 ) ، استاد:( شيخ عظيمي

114

330023

مقدمات روانشناسي ورزشي

1

2

07/11/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

115

330024

مديريت اوقات فراغت

1

2

04/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

116

330027

تاريخ تحليلي صدر اسلام

1

2

02/11/1397

يكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( شريفي  )

117

330032

تفسير موضوعي قرآن

1

2

25/10/1397

يكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( محمدعليزاده  )

118

330033

بدميتون1

1

2

 

شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( سرباز وطن )

119

330033

بدميتون1

2

2

 

يكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

120

330034

شنا2

1

2

 

يكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( صفرپور )

121

330034

شنا2

2

2

 

يكشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

122

330035

ژيمناستيک 2

1

2

 

پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( سرباز وطن )

123

330035

ژيمناستيک 2

2

2

 

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( اميرعليزاده )

124

330036

آمادگي جسماني 2

1

2

 

پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( سرباز وطن )

125

330036

آمادگي جسماني 2

2

2

 

يكشنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

126

330037

هندبال 2

2

2

 

يكشنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

127

330038

فعاليت هاي موزون 1 ويژه دختران

1

2

 

يكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( صفرپور )

128

330039

فعاليت هاي بدني و تندرستي

1

2

06/11/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( حق شناس )

129

330040

اصول و روش شناسي ورزشي

1

2

02/11/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( اميرعليزاده )

130

330041

کارورزي ورزش هاي گروهي

1

2

 

شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

131

330042

دو ميداني 1

1

2

 

پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

132

330042

دو ميداني 1

2

2

 

پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( رضا فرجي )

133

330043

اخلاق اسلامي

1

2

07/11/1397

يكشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( محمدعليزاده  )

134

330044

مباني و فلسفه تربيت بدني و علوم ورزشي

1

2

01/11/1397

يكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( شيخ عظيمي )

135

330045

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي

1

2

02/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( دکتر نجف زاده )

136

330046

يادگيري حرکتي

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( رضا فرجي )

137

330047

فيزيولوژي ورزشي

1

2

04/11/1397

شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( پيوند )

138

330048

آسيب شناسي ورزشي

1

2

27/10/1397

شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( پيوند )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته مدیریت بیمه

139

340001

کليات حقوق (پيش دانشگاهي )

1

2

06/11/1397

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( نويد نهند )

140

340002

رياضي مقدماتي (پيش دانشگاهي )

1

2

29/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( مرداني  )

141

340003

زبان مقدماتي (پيش دانشگاهي )

1

2

02/11/1397

دوشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( ميترا جودي )

142

340004

فارسي پيش دانشگاهي

1

2

01/11/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( رحماني )

143

340010

اخلاق و تربيت اسلامي

1

2

07/11/1397

شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( عراقي )

144

340011

انديشه اسلامي 1

1

2

07/11/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( اسمعيل ولي زاده )

145

340013

فارسي عمومي

1

3

27/10/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 18:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( عدلي  )

146

340014

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

147

340020

تربيت بدني 2

2

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

148

340022

تفسير موضوعي قرآن

1

2

25/10/1397

شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( جعفرزاده )

149

340110

مباني سازمان و مديريت

1

3

03/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( فتاحي )

150

340111

اصول حسابداري 1

1

3

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( صفا شور  )

151

340117

حقوق تجارت

1

3

01/11/1397

دوشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( زمانپور  )

152

340118

اقتصاد کلان

1

4

03/11/1397

شنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( قزوينيان  )

153

340119

رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2

1

3

29/10/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( سميه ساعد )

154

340120

مباني کامپيوتر و کاربرد آن مديريت

1

3

25/10/1397

شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( قاسم خاني )

155

340123

پژوهش عملياتي 1

1

3

09/11/1397

يكشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( يوسف پور )

156

340124

پول و ارز و بانکداري

1

3

04/11/1397

شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( قزوينيان  )

157

340125

مديريت منابع انساني

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فتاحي )

158

340128

حسابرسي 1

1

3

27/10/1397

شنبه:( 11:30 تا 13:45 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( عزيزي )

159

340132

مباني جامعه شناسي

1

3

01/11/1397

شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فراذين  )

160

340133

مديريت مالي 1

1

3

23/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( وحيد جعفري )

161

340310

اصول بيمه

1

3

24/10/1397

سه شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( خيالي  )

162

340312

بيمه اموال 2

1

3

07/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( خيالي  )

163

340313

بيمه اشخاص 1

1

3

22/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( خيالي  )

164

340325

بيمه مهندسي(بيمه تمام خطر)

1

2

26/10/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( خيالي  )

165

340329

بيمه اشخاص 2

1

3

29/10/1397

سه شنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( خيالي  )

166

340330

اسناد و معاملات تجاري

1

2

03/11/1397

يكشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( فرزي )

167

340334

روانشناسي عمومي

1

3

01/11/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( يوسفي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته روانشناسی

168

350010

زبان فارسي

1

3

27/10/1397

شنبه:( 8:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( محمدزاده(ادبيات) )

169

350011

انديشه اسلامي 1

1

2

07/11/1397

شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( جعفرزاده )

170

350013

زبان انگليسي عمومي

1

3

07/11/1397

سه شنبه:( 11:15 تا 13:45 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( عباس نژاد )

171

350014

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

172

350014

تربيت بدني 1

2

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

173

350020

دانش خانواده و جمعيت

1

2

27/10/1397

دوشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( دکتر کافي )

174

350110

مباحث اساسي در روانشناسي 1

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( فرشي )

175

350111

مباني جامعه شناسي

1

2

23/10/1397

پنج شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( هاتقي )

176

350112

تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن

1

2

29/10/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( خانم محمودي(روانشناسي) )

177

350113

آمار توصيفي

1

2

01/11/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( حکمتي )

178

350114

معرفت شناسي

1

2

03/11/1397

پنج شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( فرشي )

179

350115

انسان از ديدگاه اسلام

1

2

06/11/1397

شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( صمداني )

180

350124

روان شناسي تحولي 2

1

2

22/10/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( خانم محمودي(روانشناسي) )

181

350125

روان شناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان

1

2

24/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( احمدي )

182

350126

روان شناسي فيزيولوژيک

1

2

26/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( غفاري(روانشناسي)

183

350127

روانشناسي صنعتي - سازماني

1

2

01/11/1397

دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( ساساني )

184

350128

احساس و ادراک

1

2

03/11/1397

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( غفاري(روانشناسي) )

185

350129

فناوري اطلاعات در روان شناسي

1

2

06/11/1397

چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( حکمتي )

186

350132

روان شناسي اجتماعي کاربردي

1

2

29/10/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( گلزار )

187

350134

تفسير قرآن

1

2

25/10/1397

شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( جعفرزاده )

189

350143

روان شناسي شخصيت

1

2

01/11/1397

سه شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( خليل زاده )

190

350144

روان شناسي دين

1

2

06/11/1397

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( فيروزان )

191

350145

متون روانشناسي 2

1

2

26/10/1397

چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( احمدي )

192

350146

روانشناسي يادگيري

1

2

24/10/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( فيروزان )

193

350147

آسيب شناسي رواني 2

1

2

22/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( احمدي )

194

350148

آزمون هاي روانشناختي 1

1

3

29/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( ساساني )

195

350149

روان شناسي افراد با نيازهاي خاص

1

2

03/11/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( حسين ولي زاده )

196

350150

آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان

1

2

08/11/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( مريم صادقي )

197

350151

انقلاب اسلامي

1

2

04/11/1397

دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( شريفي  )

198

350161

آموزه هاي روانشناختي در حديث

1

2

22/10/1397

شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( آقاي صادقي )

199

350162

روانشناسي  خانواده

1

2

29/10/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( حسين قلي زاده )

200

350163

بهداشت رواني

1

2

01/11/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( عظيمي )

201

350164

مشاوره شعلي و حرفه اي

1

2

03/11/1397

چهارشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( گلزار )

202

350165

آسيب شناسي اجتماعي

1

2

06/11/1397

شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( محمودزاده )

203

350166

روانشناسي اعتياد

1

2

24/10/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( مهدوي )

204

350167

مديريت استرس

1

2

08/11/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( احمدي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته مدیریت گمرکی

205

360001

انديشه اسلامي 1

1

2

07/11/1397

سه شنبه:( 8:0 تا 9:45 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( اسمعيل ولي زاده )

206

360003

مباني و کاربرد کامپيوتر درمديريت

1

3

25/10/1397

شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( قاسم خاني )

207

360007

رياضيات پيش دانشگاهي

1

2

29/10/1397

دوشنبه:( 9:45 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( مرداني  )

208

360016

اقتصاد کلان

1

4

03/11/1397

شنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( قزوينيان  )

209

360019

سازمانها و کنوانسيون هاي گمرکي بين المللي

1

3

01/11/1397

شنبه:( 15.45 تا 17.150 ) ، كلاس:( كلاس307) ، استاد:( دانشفر )

210

360024

اصول طبقه بندي کالا در تعرفه گمرکي

1

3

24/10/1397

شنبه:( 8.45 تا 11.15 ) ، كلاس:( كلاس 205 ) ، استاد:( يلدوغيیک)

211

360025

تخلفات و قاچاق کالا

1

2

22/10/1397

شنبه:( 13 تا 14 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( دانشفر )

212

360028

اخلاق اسلامي

1

2

07/11/1397

يكشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( محمدعليزاده  )

213

360029

پژوهش عملياتي 1

1

3

09/11/1397

يكشنبه:( 11:15 تا 13:45 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( يوسف پور )

214

360030

مديريت منابع انساني

1

3

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فتاحي )

215

360031

پول و ارز  بانکداري

1

3

04/11/1397

شنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( قزوينيان  )

216

360032

بازرگاني بين الملل

1

3

25/10/1397

شنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( مقتدر  )

217

360033

مباني جامعه شناسي

1

3

01/11/1397

شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فراذين  )

218

360034

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

219

360034

تربيت بدني 1

2

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

220

360059

اصول حسابداري 1

1

3

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( صفا شور  )

221

360060

مباني سازمان و مديريت

1

3

03/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( فتاحي )

222

360061

کليات حقوق

1

2

06/11/1397

سه شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( عنابي  )

223

360062

حقوق اساسي و آشنايي با تشکيلات جمهوري اسلامي ايران

1

2

06/11/1397

شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( نويد نهند )

224

360063

رياضيات و کاربرد آن در مديريت 2

1

3

29/10/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( سميه ساعد )

225

360064

سياست تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران

1

2

26/10/1397

شنبه:( 14 تا 15.30:0 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( دانشفر )

226

360066

حقوق و مقررات مدني

1

2

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( جعفري آذر )

227

360067

زبان انگليسي عمومي

1

3

08/11/1397

دوشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( الناز شعاري )

228

370001

فارسي پيش دانشگاهي

1

2

01/11/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( رحماني )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

229

370002

رياضي پيش دانشگاهي

1

3

29/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( مرداني  )

230

370003

اصول حسابداري 1

1

3

22/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( صفا شور  )

231

370004

زبان پيش دانشگاهي

1

2

02/11/1397

دوشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( ميترا جودي )

232

370005

مباني سازمان و مديريت

1

3

03/11/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( فتاحي )

233

370006

اصول و مباني کار آفريني

1

2

25/10/1397

سه شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( زميني  )

234

370007

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی

235

390010

ادبيات فارسي

1

3

27/10/1397

دوشنبه:( 9:45 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( رحماني )

236

390011

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

237

390011

تربيت بدني 1

2

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

238

390110

مقدمه علم حقوق

1

2

23/10/1397

يكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( صلاحلي )

239

390111

منطق 1

1

3

25/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( بايبوردي )

240

390112

ادبيات عرب 1(صرف و نحو)

1

3

04/11/1397

يكشنبه:( 13:30 تا 15:45 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( استاد شهرکي )

241

390113

تاريخ اسلام(تاريخ تحليلي صدر اسلام)

1

2

07/11/1397

يكشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( استاد شهرکي )

242

390310

فقه 1

1

3

02/11/1397

شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( نصرالهي )

243

390323

انقلاب اسلامي ايران

1

2

04/11/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( شريفي  )

244

390324

تعليم و تربيت اسلامي(اخلاق اسلامي)

1

2

07/11/1397

شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( عراقي )

245

390325

اصول فقه 2

1

3

23/10/1397

شنبه:( 14:0 تا 16:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( سنجراني )

246

390326

حقوق مدني 1

1

2

25/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( واعظ موسوي )

247

390327

فقه 3

1

3

27/10/1397

يكشنبه:( 17:15 تا 19:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( به پاني )

248

390328

ادبيات عرب 3 (صرف و نحو)

1

2

02/11/1397

يكشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( استاد شهرکي )

249

390329

فلسفه اسلام

1

3

29/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( كلاس301 ) ، استاد:( صمداني )

250

390330

علوم قرآن

1

2

04/11/1397

دوشنبه:( 16:30 تا 18:0 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( موحدي نسب )

251

390338

اصول فقه 4

1

3

25/10/1397

شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( استاد شهرکي )

252

390339

حقوق جزاي اختصاصي 1

1

2

23/10/1397

شنبه:( 16:15 تا 17:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( سنجراني )

253

390340

حقوق تجارت 1

1

2

01/11/1397

يكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( راعي )

254

390341

حقوق مدني 3

1

2

29/10/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( نصرالهي )

255

390342

فقه 5

1

3

27/10/1397

يكشنبه:( 15:45 تا 18:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( فرج الهي )

256

390343

زبان تخصصي 1

1

2

08/11/1397

دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( مولودي )

257

390344

تاريخ فقه و فقها

1

2

06/11/1397

شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( اضرومي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی  ارشد حسابداری

258

410001

حسابداري پيشرفته 2

1

3

06/11/1397

شنبه:( 15:30 تا 18:0 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( شريفي راد  )

259

410002

حسابداري ميانه 2

1

3

26/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( شريفي راد  )

260

410004

حسابرسي 2

1

3

01/11/1397

سه شنبه:( 16:15 تا 19:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( شريفي راد  )

261

410110

حسابداري مديريت

1

3

22/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( احمد محمدي )

262

410111

حسابداري بخش عمومي

1

3

29/10/1397

چهارشنبه:( 16:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( محمدزاده (ارشد حسابداري) )

263

410113

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( خطيبي )

264

410113

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري

2

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( خطيبي )

265

410114

تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري

1

2

04/11/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( نهندي )

266

410114

تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري

2

2

04/11/1397

چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( نهندي )

267

410210

تئوري حسابداري 1

1

3

04/11/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 16:15 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( برادران )

268

410211

تحليل آماري

1

2

08/11/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( شاهي )

269

410215

روش تحقيق پيشرفته

1

2

22/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( خطيبي )

270

410215

روش تحقيق پيشرفته

2

2

22/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( خطيبي )

271

410216

مباحث جاري در حسابداري

1

2

29/10/1397

چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( نهندي )

272

410216

مباحث جاري در حسابداري

2

2

29/10/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( نهندي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات 

273

420001

فناوري اطلاعات

1

2

06/11/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( مسعود عسکرنيا )

274

420002

زبان تخصصي مديريت

1

2

27/10/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( کريم زاده 

275

420003

مباني سازمان و مديريت

1

3

23/10/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( فتاحي )

276

420004

تجزيه و تحليل سيستم

1

3

04/11/1397

سه شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( مقتدر  )

277

420110

تئوري هاي مديريت پيشرفته

1

2

01/11/1397

چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( ايرانزاد )

278

420112

تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان و مديريت

1

2

22/10/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( محمدي اصل )

279

420113

تحليل آماري

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( جباري )

280

420116

منطق فازي و هوش مصنوعي

1

2

04/11/1397

چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( فيضي  )

281

420116

منطق فازي و هوش مصنوعي

2

2

04/11/1397

چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( فيضي  )

282

420119

سيستم هاي اطلاعات استراتژيک و معماري کلان سازماني

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فقهي فرهمند )

283

420119

سيستم هاي اطلاعات استراتژيک و معماري کلان سازماني

2

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فقهي فرهمند )

284

420210

مدل سازي اطلاعات سازمان

1

2

22/10/1397

چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( ميريان )

285

420210

مدل سازي اطلاعات سازمان

2

2

22/10/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( ميريان )

286

420211

مهندسي نرم افزار به کمک کامپيوتر

1

2

29/10/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( فيضي  )

287

420211

مهندسي نرم افزار به کمک کامپيوتر

2

2

29/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( پاشازاده  )

288

420212

روش شناسي ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي

1

2

08/11/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( اسکندري )

289

420212

روش شناسي ايجاد سيستم هاي اطلاعاتي

2

2

08/11/1397

چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( اسکندري )

290

420213

سيستم هاي خبره

1

2

01/11/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( کلاس 204 ) ، استاد:( فيضي  )

291

420213

سيستم هاي خبره

2

2

01/11/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( پاشازاده  )

292

420312

رفتارهاي سازماني پيشرفته

1

2

29/10/1397

چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( بهلولي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی

293

430001

تجزيه و تحليل سيستم

1

2

04/11/1397

سه شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( مقتدر  )

294

430002

تحقيق در عمليات

1

2

08/11/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( تقي زاده )

295

430003

سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

1

2

02/11/1397

پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( مسعود عسکرنيا )

296

430004

زبان تخصصي

1

2

27/10/1397

سه شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( کريم زاده 

297

430005

مباني سازمان و مديريت

1

2

23/10/1397

سه شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( فتاحي )

298

430006

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته

1

2

22/10/1397

چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( ايرانزاد )

299

430007

تحليل آماري

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( جباري )

300

430008

کاربرد تئوري تصيميم گيري

1

2

29/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( تقي زاده

301

430010

مديريت استراتژبک بازاريابي

1

2

06/11/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( ايرانزاد )

302

430012

مديريت منابع انساني پيشرفته

1

2

01/11/1397

چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( بهلولي )

303

430017

اخلاق و احکام کسب و کار

1

2

22/10/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( شهرام ميرزائي

304

430017

اخلاق و احکام کسب و کار

2

2

22/10/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( شهرام ميرزائي درياني

305

430018

مديريت تبليغات و برند

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( محمدي اصل )

306

430018

مديريت تبليغات و برند

2

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( محمدي اصل )

307

430019

بازاريابي صنعتي و خدمات

1

2

29/10/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( فقهي فرهمند )

308

430019

بازاريابي صنعتي و خدمات

2

2

29/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 103 ) ، استاد:( فقهي فرهمند

309

430020

اصول مذاکرات ، مذاکرات

1

2

06/11/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 17:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( پناهي )

310

430020

اصول مذاکرات ، مذاکرات

2

2

06/11/1397

چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( پناهي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی رشد میکروبیولوژی

311

440001

ويروسي شناسي پيشرفته

1

2

22/10/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( دکتر انزابي )

312

440002

ژنتيک پروکاريوت ها

1

2

25/10/1397

چهارشنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( فرج زاده )

313

440003

فيزيولوژي ميکرو ارگانيسم ها

1

2

29/10/1397

پنج شنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( دکتر انزابي

314

440004

ايپدميولوژي ميکروبي

1

2

01/11/1397

پنج شنبه:( 17:30 تا 19:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( دکتر انزابي )

315

440005

کاربرد کامپيوتر در علوم زيستي

1

2

04/11/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( دکتر محمدي ( زيست) )

316

440016

ايمني شناسي پيشرفته

1

2

25/10/1397

پنج شنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( دکتر خاکپور

317

440017

بيوتکنولوژي ميکروبي

1

2

04/11/1397

پنج شنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( دکتر محمدي ( زيست)

318

440023

زبان تخصصي

1

2

08/11/1397

چهارشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( نهايي )

رديف

كد_درس

نام_درس

گروه_درس

تعداد_واحد

تاريخ_امتحان

برنامه کلي درس کارشناسی پیوسته زیست فناوری

319

510010

زبان انگليسي

1

3

02/11/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 10:15 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( ميترا جودي )

320

510011

تربيت بدني 1

1

1

08/11/1397

پنج شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( ميرزائيان )

322

510011

تربيت بدني 1

2

1

08/11/1397

يكشنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دهناد )

323

510012

زبان فارسي

1

3

27/10/1397

دوشنبه:( 10:15 تا 12:45 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( رحماني )

324

510013

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام

1

2

03/11/1397

يكشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( شريفي  )

325

510110

رياضيات براي زيست فناوري

1

2

29/10/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( سلطان علي پور

326

510111

مباني شيمي 1

1

2

22/10/1397

يكشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( محمودي (شيمي) )

327

510112

مباني فيزيک 1

1

2

24/10/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( دکتر صحرائي )

328

510113

زيست شناسي عمومي(علوم گياهي)

1

2

06/11/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( طالبي )

329

510114

آزمايشگاه علوم زيستي1

1

1

07/11/1397

يكشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( طالبي )

330

510115

ميکروبيولوژي

1

2

07/11/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( رامين قاسمي )

331

510122

ايمونولوژي

1

3

04/11/1397

چهارشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( دکتر شيشه گر

332

510123

انديشه اسلامي2

1

2

24/10/1397

يكشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 307 ) ، استاد:( محمدعليزاده  )

333

510124

آزمايشگاه شيمي و بيو شيمي 1

1

1

27/10/1397

يكشنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( آزمايشگاه دانشگاه تبريز )

334

510125

بيو فيزيک و روش ها 1

1

2

29/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( كلاس 104 ) ، استاد:( دکتر شيشه گر )

335

510126

آزمايشگاه فيزيک و بيو فيزيک 1

1

1

08/11/1397

يكشنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( آزمايشگاه دانشگاه تبريز )

336

510127

آمار براي زيست فناوري

1

2

02/11/1397

دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( كنفرانس 306 ) ، استاد:( فرج زاده )

337

510128

زيست شناسي سلولي

1

3

22/10/1397

چهارشنبه:( 11:30 تا 14:0 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( دکتر شيشه گر

338

510129

آزمايشگاه زيست شناسي سلولي

1

1

23/10/1397

سه شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( بازماني )

339

510131

مباني شيمي زيستي 1

1

2

26/10/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 304 ) ، استاد:( جليل زاده )

340

510132

انقلاب اسلامي

1

2

04/11/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كلاس 102 ) ، استاد:( شريفي  )

341

510133

دانش خانواده و جمعيت

1

2

27/10/1397

دوشنبه:( 11:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( سايت 203 ) ، استاد:( دکتر کافي )

342

510143

ژنتيک ميکروب ها

1

2

02/11/1397

چهارشنبه:( 12:0 تا 13:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( فرج زاده )

344

510144

محيط زيست و زيست فناوري

1

2

24/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( كارگاه معماري 101 ) ، استاد:( دکتر شيشه گر )

345

510145

کشت بافت (گياهي و جانوري)

1

2

29/10/1397

سه شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( بازماني )

346

510146

آزمايشگاه کشت بافت

1

2

29/10/1397

سه شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( بازماني )

347

510147

تکوين در گياهان و جانوران

1

2

22/10/1397

چهارشنبه:( 8:0 تا 9:30 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( طالبي )

348

510148

زيست فناوري ميکروبي

1

3

06/11/1397

چهارشنبه:( 9:45 تا 12:0 ) ، كلاس:( كلاس 305 ) ، استاد:( دکتر محمدي ( زيست) )

349

510149

آزمايشگاه زيست فناوري ميکروبي

1

1

07/11/1397

شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( آزمايشگاه دانشگاه تبريز )

350

510160

فرايند هاي توليد در مقياس وسيع

1

3

25/10/1397

سه شنبه:( 11:15 تا 13:45 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( تليسچيان )

351

510161

زيست فناوري پزشکي

1

3

01/11/1397

دوشنبه:( 8:0 تا 10:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( خياطي )

352

510162

زيست فناوري کشاورزي

1

2

04/11/1397

دوشنبه:( 15:45 تا 17:15 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( تليسچيان )

353

510163

مديريت توليد و بازار

1

2

07/11/1397

سه شنبه:( 9:45 تا 11:15 ) ، كلاس:( کلاس 205 ) ، استاد:( گوگرد چي )

354

510164

پديده هاي انتقال

1

3

23/10/1397

دوشنبه:( 10:30 تا 13:0 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( طالبي )

355

510165

فيزيولوژي پروکاريوت ها

1

2

27/10/1397

دوشنبه:( 14:0 تا 15:30 ) ، كلاس:( آزمايشگاه 303 ) ، استاد:( غفاري(روانشناسي) )

356

510166

کارورزي 1

1

2

 

شنبه:( 1:0 تا 1:1 ) ، كلاس:(  ) ، استاد:( دکتر شيشه گر )