امروز: 09 مهر 1399
 

کد مطلب: 1000199 تاریخ انتشار: 1395/05/19 23:45
چاپ خبر
ارسال
مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
 

     

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

 توضیحات رشته

 سرفصل دروس

 چارت  دورس

 حسابداری

 توضیحات رشته

سرفصل دروس 

 چارت دروس

 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

توضیحات رشته 

سرفصل دروس 

 چارت دروس

میکروبیولوژی گرایش زیست شناسی میکروب های بیماری زا

 

 

  چارت دروس

مدیریت دولتی - گرایش مدیریت منابع انسانی