امروز: 31 تیر 1403
 

کد مطلب: 1000206 تاریخ انتشار: 1395/05/26 01:30
چاپ خبر
ارسال
مقطع کاردانی ناپیوسته
معرفی رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته

رشته

توضیخات رشته

سرفصل دروس

 چارت دروس

 

علمی کاربردی گرافیک

 مؤسسه آموزش عالی میزان

 مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

 

امور مالی و مالیاتی

 مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

 

حسابداری

 مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

 مؤسسه آموزش عالی میزان

 

معماری

 مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان 

 

امور بیمه

 مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

مؤسسه آموزش عالی میزان

 

علمی کاربردی برق قدرت