امروز: 27 خرداد 1403
 

کد مطلب: 1000005 تاریخ انتشار: 1394/04/03 11:56
چاپ خبر
ارسال
كميته ارزيابي و نظارت
كميته ارزيابي و نظارت بر عملكرد

كميته ارزيابي و نظارت بر عملكرد


ارزشيابي مداوم و سيتماتيك جزء لاينفك و تضمين كننده ارتقاء و پيشرفت هر نظام آموزشي است.

هدف، برنامه، روش، امكانات و منابع، ارزشيابي پنج عنصر مهم تعليم و تربيت به شمار مي روند كه جرياني متشكل و به هم پيوسته اي را تشكيل مي دهند و ارزشيابي يكي از اركان مهم تعليم و تربيت و بخش جدايي ناپذير آن است.
منظور از ايجاد تغييرات مطلوب در رفتار شامل عملكرد، نگرشها، علايق، توانايي ها ومهارت ها طرزتلقي ها و اعتقادات مي باشد. فلذا ارزشيابي كه ضامن تحقق اهداف يك سيستم تعليم و تربيتي است بايد بطور سيستماتيك و همه جانبه در هر نهاد و در ابعاد و وجوه مختلف اجرا شود تصميم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مبني بر تشكيل دفتر ارزيابي و نظارت بر عملكرد در هر موسسه آموزش عالي قدم مثبت و بسيار مفيدي براي تحقق اهداف آموزش عالي مي باشد و بر همه ما تكليف است كه در قوت بخشيدن به اين روند شركت فعال داشته باشيم.


در مورد ارزشيابي :

1- هدف و قصد هر نوع فرايند ارزشيابي عبارتست از جمع آموري اطلاعات درباره فعاليتها، وي‍گي ها و برون دادهاي برنامه به منطور قضاوت، بهبود اثر بخشي برنامه يا اطلاع رساني براي تصميم گيري جهت برنامه ريزي آنده است (پاتون،ام كي، 1997) در ارزشيابي اعضاء هيئت هاي علمي موسسه هاي آموزش عالي نيز بالطبع اين قصد نهفته است.
جمع آوري اطلاعات در خصوص اساتيد از طريق دانشجويان يكي از كانال هاست ولي به تنهايي كافي نييست و ضروري است اين ارزيابي چند جانبه و از طريق كانالهاي مختلف از جمله اساتيد مجرب، دانشجويان ممتاز و دانشجويان فارغ التحصيل شده (خردمند 1376، حاجي آقا جاني 1377، مطلق و همكاران 1378 وظايف مدير گروه ماده 39 آئين نامه آموزش عالي ) انجام گيرد.
2 - در فرايند ارزشيابي ضروري است ارزشيابي كننده از تمام اهداف ارزشيابي، استانداردها و ملاكهاي قابل ارزش با خبر باشد و ارزشيابي در طول زمان صورت خواهد بگيرد.
اجراي يك پرسشنامه در مدت تقريبا يك ربع ساعت آنهم بدون داشتن اطلاع كامل از اهداف مطلوب نمي تواند روش مناسبي باشد.
3 - ارزشيابي هاي معمول در مورد اساتيد قطعا بايد در راستاي يكديگر باشند و با اهداف قطعي و واضح بيان شوند.

4 - توجه به جامع نگري و روايي در ارزشيابي :
مهارتهاي اساسي لازم براي هر معلم در هر سطح كه توسط يونسكو مورد تاييد قرار مي گيرد عبارتند از :
الف) مهارت در علوم تربيتي (روشهاي تدريس، ارزشيابي، بهره گيري از رسانه ها و اطلاع از آخرين دستاوردهاي علم روانشناسي تربيتي و بكارگيري آنها)
ب) مهارت در استفاده از رايانه
ج) مهارت در پژوهش
د) مهارت در علوم تخصصي رشته مربوطه (فاطمه فقهي، علي رئوفي 1375)
با در نظر گرفتن اهداف فوق پرسشنامه ارزشيابي مورد نظر وزارت نمي تواند از رواني محتويات برخوردار باشد، چرا كه در رواني محتوايي 2 سوال مطرح است :
الف) آيا سوالات پرسشنامه با تمام اهداف تدوين شده از قبل در ارتباط هستند؟
ب) سوالات پرسشنامه تا چه حد معرف تمامي هدف هاي تدوين شده قبلي مي باشند؟ (سيف، علي اكبر 1378)
واضح است اين نوع پرسشنامه توصيفي آن هم از يك بعد نمي تواند معتبر باشد.
5 - بحث شفاهي و انتقال دانش بيش از دو نيم قرن است كه منسوخ شده است و روش هاي آموزشي مشاركتي با رويكردهاي فراشناختي و اكنون نيز، "ساختگرايي" در همه جا در جريان است كه منجر به سينرژي و هم افزايي در توليد انديشه ها مي شود. در الگوي ارزشيابي ارائه شده از سوي وزارتف هنوز معلم يا استاد در نقش انتقال دهنده دانش جلوه مي نمايد.
6 - "مسئله پاياني در ارزشيابي"
در بررسي هايي كه در اين موسسه با روش test retest و به صورت پايلوت صورت گرفت اين فرضيه تاييد شده كه نمره اخذ شده در هر درس در نگرش دانشجو به استاد در آن درس موثر مي باشد كه اين امر پايائي پرسشنامه مورد بحث را زير سوال مي برد.